Wycena Nieruchomości Agnieszka Strojny

Wycena Nieruchomoœci Agnieszka Strojny - Ropczyce

Informacje dla klientów

Rzeczoznawca majątkowy informuje, że do wyceny przydatne są m.in. następujące dokumenty:

• wypis z rejestru gruntów,
• mapa ewidencyjna,
• mapa zasadnicza,
• akt notarialny,
• odpis z księgi wieczystej,
• wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu,
• dokumentacja techniczna budynku (min. projekt techniczny, decyzja zatwierdzająca, dziennik budowy),
• kosztorys,
• umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości.