Wycena Nieruchomości Agnieszka Strojny

Wycena Nieruchomoœci Agnieszka Strojny - Ropczyce

Oferta

Świadczę usługi z zakresu szacowania wartości nieruchomości, maszyn i urządzeń trwale z gruntem związanych dla potrzeb osób prywatnych, przedsiębiorstw, banków, oraz jednostek administracji publicznej.

Podstawowym celem działalności jest określanie wartości (wycena):

• nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, grunty pod drogi i autostrady),
• nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych,
• nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),
• nieruchomości budynkowych (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, itp.),
• nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych,
• nieruchomości zabytkowych,
• maszyn i urządzeń,
• ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, itp.),
• przedsiębiorstw i środków trwałych,
• innych.

Wykonane wyceny mogą służyć między w innymi:

• sprzedaży, darowizn, wynajmu, zamiany, podziału nieruchomości,
• postępowaniu wywłaszczeniowemu,
• postępowaniu spadkowemu,
• oszacowaniu wartości nieruchomości w celu zabezpieczenia bankowego kredytu hipotecznego,
• oszacowaniu szkód i wyliczenia odszkodowań (np. budowa drogi, budowa linii wysokiego napięcia, itp.),
• aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
• wykupu mieszkania spółdzielczego,
• określeniu opłaty adiacenckiej i planistycznej,
• określeniu należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji (odrolnienia gruntu).

Usługi wycen nieruchomości świadczone są w sposób obiektywny i niezależny, przy zachowaniu szczególnej staranności właściwej ze względu na zawodowy charakter czynności, zgodnie z  obowiązującym  prawem oraz standardami zawodowymi opracowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.